Support online

Statistic

Total visitors
: 74,712
Online members
: 0
Guest
: 1

Freight delivery

Giao nhận hàng triển lãm      
Thay mặt khách hàng để thực hiện việc giao nhận hàng hoá tham gia triển lãm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước bao gồm:

  • Xin giấy phép tạm xuất tái nhập hoặc tạm nhập tái xuất
  • Làm thủ tục và kiểm hoá hải quan
  • Đưa hàng tới tận gian hàng triển lãm
  • Đóng và mở kiện, lưu giữ kiện rỗng cho khách hàng

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng mua bán, đóng thuế, nhận hàng trong thời gian diễn ra triển lãm

Giao nhận hàng công trình - hàng hành lý cá nhân       

  • Thực hiện việc khảo sát kỹ thuật, vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng và lắp đặt các máy móc siêu trường, siêu trọng phục vụ cho công trình
  • Làm thủ tục, vận chuyển, đóng gói các hành lý cho các cá nhân và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Other posts:
Copyright © 2022 AATransLogs. All rights reserved.
Best viewed with Chrome 15+, Firefox 7+, IE 9, Safari 5.
 
To report a website bug, please send email to uranus0207@gmail.com. Thank you!