Support online

Statistic

Total visitors
: 80,317
Online members
: 0
Guest
: 1
Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động cùng với công nghệ thông tin tiên tiến, chúng tôi thiết lập các nhóm công tác hoạt động ngay tại công ty khách hàng nhằm quản lý toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu như: filling chứng từ, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, theo dõi và thu thập chứng từ từ phía người bán, làm thủ tục hải quan, quản lý xếp dỡ hàng hoá, quản lý xuất nhập kho, quản lý vận chuyển,…
Copyright © 2023 AATransLogs. All rights reserved.
Best viewed with Chrome 15+, Firefox 7+, IE 9, Safari 5.
 
To report a website bug, please send email to uranus0207@gmail.com. Thank you!